mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

මහනුවර රාජධානිය
ස්වාභාවික පිහිටීම

mainLogo
mainLogo

මහනුවර රාජධානිය
මහනුවර රාජධානියේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂාකර ගැනීම

mainLogo
mainLogo

මහනුවර රාජධානිය
සෙනරත් රජතුමා සහ දෙවන රාජසිංහ රජතුමා

mainLogo
mainLogo

මහනුවර රාජධානිය
දෙවන විමලධර්මසූරිය රජතුමා

mainLogo
mainLogo

මහනුවර රාජධානිය
කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජතුමා

mainLogo
mainLogo

මහනුවර රාජධානිය
රාජාධිරාජසිංහ රජතුමා

mainLogo
mainLogo

ශ්‍රී ලංකාව හා බටහිර ලෝකය
උඩරට රාජ්‍ය හා ලන්දේසින් අතර ගැටුම් ඇතිවීම