mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ
පාඨ හා බහුමාධ්‍ය ඇතුලත් කිරීම

mainLogo
mainLogo

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ
සමර්පන ගුණාත්මක වීමේ අවශ්‍යතාව පැහැදිලි කිරීමල කදා සජීවිකරණය හා සංක්‍රමණය

mainLogo
mainLogo

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ
විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සමග සංසන්දනය

mainLogo
mainLogo

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ
ගුණාත්මක සමර්පනයක් නිර්මාණය කර දැක්වීම

mainLogo
mainLogo

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ
ගුණාත්මක සමර්පනයක් නිර්මාණය කර දැක්වීම

mainLogo
mainLogo

දත්ත සමුදාය
දත්ත සමුදාය හඳුන්වා දීම දත්ත සමුදායක අරමුණු සහ දත්ත පාදක අර්ථ දැක්වීම

mainLogo
mainLogo

දත්ත සමුදාය
දත්ත සමුදාය සඳහා භාවිත කල හැකි මෘදුකාංග දත්ත සමුදායක ලක්ෂණ සහ වාසි