mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ
ගුණාත්මක සමර්පනයක් නිර්මාණය කර දැක්වීම

mainLogo
mainLogo

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ
ගුණාත්මක සමර්පනයක් නිර්මාණය කර දැක්වීම

mainLogo
mainLogo

දත්ත සමුදාය
දත්ත සමුදාය හඳුන්වා දීම දත්ත සමුදායක අරමුණු සහ දත්ත පාදක අර්ථ දැක්වීම

mainLogo
mainLogo

දත්ත සමුදාය
දත්ත සමුදාය සඳහා භාවිත කල හැකි මෘදුකාංග දත්ත සමුදායක ලක්ෂණ සහ වාසි

mainLogo
mainLogo

දත්ත සමුදාය
වගුවක් සැලසුම් කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු,

mainLogo
mainLogo

දත්ත සමුදාය
ක්ෂේත්‍ර නාම හා සීමා දක්වීම හා අනන්‍ය ක්ෂේත්‍රය භාවිතයේ වැදගත්කම පෙන්වීම

mainLogo
mainLogo

දත්ත සමුදාය
දත්ත වර්ගල ක්ෂේත්‍ර තරම දැක්වීම