mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ප්‍රිස්මවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ඝන වස්තුවල පරිමාව (ඝනකය, ඝනකාභය)

mainLogo
mainLogo

පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ප්‍රිස්මවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ඝන වස්තුවල පරිමාව (ඝනකය, ඝනකාභය)

mainLogo
mainLogo

පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
සිලින්ඩරයක පරිමාව හා ගණනය කිරීම

mainLogo
mainLogo

පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
ප්‍රිස්මයක පරිමාව හා ගණනය කිරීම්

mainLogo
mainLogo

පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
ප්‍රිස්මයක පරිමාව හා ගණනය කිරීම්

mainLogo
mainLogo

වෘත්තයක කෝණ
වෘත්ත චාපයකින් කේන්ද්‍රය ආපාතනය කරන කෝණ සම්බන්ධ ප්‍රමේයය

mainLogo
mainLogo

වෘත්තයක කෝණ
ඉහත ප්‍රමේයයේ භාවිත සම්බන්ධ ගණනය කිරීම්