mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

වෘත්තයක ජ්‍යා
ජ්‍යායට අඳින ලම්භය ජ්‍යාය සමච්ඡේදනය කරයි

mainLogo
mainLogo

වෘත්තයක ජ්‍යා
අනුමේය සාධනය

mainLogo
mainLogo

වෘත්තයක ජ්‍යා
ප්‍රමේය භාවිතය

mainLogo
mainLogo

පරිමාණ රූප
පරිමාණ රූප

mainLogo
mainLogo

පරිමාණ රූප
සිරස්තලයේ පරිමාණ රූප ආශ්‍රිත ගැටළු

mainLogo
mainLogo

නිර්මාණ
පථ පිළිබඳ මූලික හැඳින්වීම

mainLogo
mainLogo

නිර්මාණ
අචල ලක්ෂ්‍යයක සිට නියත දුරකින් ගමන් කරන ලක්ෂ්‍යයක පථය නිර්මාණය කිරීම