mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

සිංහල අක්ෂර මාලාව
සිංහල අක්ෂර මාලාව හඳුනාගෙන විවිධ ප්‍රභේද යටතේ වර්ග කරයි

mainLogo
mainLogo

සිංහල අක්ෂර මාලාව
සිංහල අක්ෂර මාලාව හඳුනාගෙන විවිධ ප්‍රභේද යටතේ වර්ග කරයි

mainLogo
mainLogo

සන්ධි
පද නිවැරදිව සන්ධිකර දක්වයි (ස්වර/පූර්ව ස්වර ලෝප/පරස්වර ලෝප)

mainLogo
mainLogo

සන්ධි
ස්වරාදේශ (ගාත්‍රාදේශ)

mainLogo
mainLogo

සන්ධි
ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප/ආගම

mainLogo
mainLogo

සන්ධි
පූර්ව රූප/ පර රූප/ද්විත්ව රූප

mainLogo
mainLogo

ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි නිවාස
දැනුම ලබාගැනීම සඳහා විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික තොරතුරු ඇතුළත් පොත පත කියවයි