mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

පාඩම දේශගුණික වෙනස්වීම්
ගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩිවීමට බලපාන ස්භාවික හේතු

mainLogo
mainLogo

පාඩම දේශගුණික වෙනස්වීම්
ගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩිවීම නිසා ඇතිවන තත්වය

mainLogo
mainLogo

පාඩම දේශගුණික වෙනස්වීම්
දේශගුණික වෙනස්වීම් නිසා මානුෂ කටයුතු වලට ඇතිවන බලපෑම

mainLogo
mainLogo

පාඩම දේශගුණික වෙනස්වීම්
දෙශගුණික වෙනස්කම් අවම කර ගැනීම සඳහා කළ යුතු කාර්යයන්

mainLogo
mainLogo

පාඩම දේශගුණික වෙනස්වීම්
දේශගුණික වෙනස්කම් අවම කිරීමට ගෝලීය වශයෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග

mainLogo
mainLogo

පාඩම ශ්‍රී ලංකා 1:50,000 භූ ලක්ෂණ සිතියම
ශ්‍රී ලංකා 1:50000 භූ ලක්ෂණ සිතියම් - භෞතික හා සංස්කෘතික ලක්ෂණ

mainLogo
mainLogo

පාඩම ශ්‍රී ලංකා 1:50,000 භූ ලක්ෂණ සිතියම
1:50000 භූ ලක්ෂණ සිතියමක භෞතික ලක්ෂණ