mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

බහු මාධ්‍ය තාක්‍ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය
මූලික HTML උසුලන භාවිත කරමින් වෙබ් අඩවියක මුල් පිටුව නිර්මාණය කිරීම.

mainLogo
mainLogo

බහු මාධ්‍ය තාක්‍ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය
මූලික HTML උසුලන භාවිත කරමින් වෙබ් අඩවියක මුල් පිටුව නිර්මාණය කිරීම.

mainLogo
mainLogo

බහු මාධ්‍ය තාක්‍ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය
මූලික HTML උසුලන භාවිත කරමින් වෙබ් අඩවියක මුල් පිටුව නිර්මාණය කිරීම.

mainLogo
mainLogo

බහු මාධ්‍ය තාක්‍ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය
මූලික HTML උසුලන භාවිත කරමින් වෙබ් අඩවියක උප පිටු නිර්මාණය කිරීම.

mainLogo
mainLogo

බහු මාධ්‍ය තාක්‍ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය
මූලික HTML උසුලන භාවිත කරමින් වෙබ් අඩවියක උප පිටු නිර්මාණය කිරීම හා එම පිටු අතර අධි-සන්ධාන (Hyperlink)යොදා වෙබ් අඩවියේ පිටු අතර සම්බන්ධතා (Links) ඇති කර වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීම.

mainLogo
mainLogo

සමාජය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය නිසා ඇතිවන විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටලු මග හරවා ගැනීම

mainLogo
mainLogo

සමාජය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
සමාජ වෙබ් අඩවි සහ ඒවා ප්‍රවෙිසමින් භාවිත කිරීම