mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

1න්‍යාස
න්‍යාසයක් සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීම

mainLogo
mainLogo

1න්‍යාස
න්‍යාසයක් න්‍යාසයකින් ගුණ කිරීම

mainLogo
mainLogo

1න්‍යාස
න්‍යාස ආශ්‍රින ගැටලු විසදීම

mainLogo
mainLogo

අසමානතා
අසමානතා හඳුනා ගැනීම

mainLogo
mainLogo

අසමානතා
අසමානතා ගොඩ නගමු

mainLogo
mainLogo

අසමානතා
ax+b <= c ආකාරය විසඳීම

mainLogo
mainLogo

අසමානතා
ax+b <=cx+d ආකාරය විසඳීම