mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo
mainLogo

දෑතේ කරගැට සිඹ සනසන්නට (සිංහල සංග්‍රහය)
පද්‍ය නිර්මාණය සඳහා සුදුසු අත්දැකීම් සහ උචිත කාව්‍ය සම්ප්‍රදාය යොදා ගැනීම.

mainLogo
mainLogo

දෑතේ කරගැට සිඹ සනසන්නට (සිංහල සංග්‍රහය)
පද්‍ය නිර්මාණය සඳහා උචිත භාෂා ව්‍යවහාරය සහ කාව්‍ය උපක්‍රම භාවිතය

mainLogo
mainLogo

වස්සානය
වස්සානයේ කවිය පිළිබඳ හැඳින්වීම

mainLogo
mainLogo

වස්සානය
පද්‍ය පන්තිය රස විදීම

mainLogo
mainLogo

වස්සානය
වස්සානයේ කවි පන්තියේ රචක උපක්‍රම

mainLogo
mainLogo

ශ්‍රී ලංකාවේ ජුරාසික යුගය
පාඩමේ තොරතුරු සාරාංශ කිරීම

mainLogo
mainLogo

ශ්‍රී ලංකාවේ ජුරාසික යුගය
පාරිභාශික වචනවල අර්ථ පැහැදිලි කිරීම (පාඩම ඇසුරුන්)